12 મહિના ના નામ ગુજરાતી અને ઇંગ્લીશમાં (Months Names in English and Gujarati)

Welcome Featured image Gujarati English

નમસ્તે મિત્રો, આપ સઉ નું આપણા ગુજરાતી બ્લોગ Gujarati-English.com માં સ્વાગત છે. આજ આપણે ફરી થી એક રસપ્રદ માહિતી જોવાના છીએ જેનું નામ છે, 12 મહિના ના નામ ગુજરાતી અને …

Read more

સાત વાર ના નામ ગુજરાતી અને ઇંગ્લીશમાં (7 Var Na Naam)

Welcome Featured image Gujarati English

નમસ્તે મિત્રો, આપ સઉ નું આપણા ગુજરાતી બ્લોગ Gujarati-English.com માં સ્વાગત છે. આજ આપણે ફરી થી એક રસપ્રદ માહિતી જોવાના છીએ જેનું નામ છે, સાત વાર ના નામ, અઠવાડિયા ના …

Read more

વિજ્ઞાન વિષે જાણવા જેવું (101+ Amazing Science Facts In Gujarati)

Welcome Featured image Gujarati English

નમસ્તે મિત્રો આપ સૌ નું અમારા બ્લોગ ગુજરાતી ઇંગ્લિશ માં સ્વાગત છે. આજ ફરી આપણે એક સરસ વિષય જોવા રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે “વિજ્ઞાન વિષે જાણવા જેવું (Top Science …

Read more

10+ Useful Gujarati Grammar PDF File (Gujarati Vyakran- ગુજરાતી વ્યાકરણ PDF)

Welcome Featured image Gujarati English

અમારા બ્લોગ ગુજરાતી અંગ્રેજીમાં આપ સૌ નું સ્વાગત છે. આજે આપણે ગુજરાતી ભાષા વ્યાકરણ સંબંધિત ઉપયોગી માહિતી જોવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે, “ઉપીયોગી ગુજરાતી વ્યાકરણ ની PDF ફાઈલ …

Read more

500+ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ (Shabd Samuh Mate Ek Shabd)

Welcome Featured image Gujarati English

અમારા બ્લોગ ગુજરાતી અંગ્રેજીમાં આપ સૌ નું સ્વાગત છે. આજે આપણે ગુજરાતી ભાષા વ્યાકરણ સંબંધિત ઉપયોગી માહિતી જોવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે, “500+ શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ …

Read more

201+ ગુજરાતી તળપદા શબ્દો (Gujarati Talpada Shabdo)

Welcome Featured image Gujarati English

અમારા બ્લોગ ગુજરાતી અંગ્રેજીમાં આપ સૌ નું સ્વાગત છે. આજે આપણે ગુજરાતી ભાષા સંબંધિત ઉપયોગી માહિતી જોવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે, “201+ ગુજરાતી તળપદા શબ્દો (Gujarati Talpada Shabdo).” …

Read more

101+ Popular Gujarati Kahevat (ગુજરાતી કહેવત)

Welcome Featured image Gujarati English

અમારા બ્લોગ ગુજરાતી અંગ્રેજીમાં આપ સૌ નું સ્વાગત છે. આજે આપણે ગુજરાતી ભાષા સંબંધિત ઉપયોગી માહિતી જોવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે, “Popular Gujarati Kahevat (ગુજરાતી કહેવત).” કહેવતો આપણી …

Read more