Download Our Android App to Get Instant Updates.

gujarati info app google play store download link

Doba Meaning in Gujarati (ડોબા કે ડોબી નો ગુજરાતી માં અર્થ) With 10 Amazing Sentence Example.

You can find here Doba Meaning in Gujarati. It is very easy to find any words meaning in Gujarati here. Must read this article to to find your questions’ meaning in Gujarati accurate with some basic detail and get some amazing example sentences to learn more about it.

નમસ્તે રીડર,  Gujarati – English વેબસાઈટ માં તમારું સ્વાગત છે.  તમારો એક પ્રશ્ન હતો Doba Meaning in Gujarati તેનો જવાબ તમને અહીં મળી જશે. એટલું જ નહીં તે શબ્દ સાથે જોડાયેલી અન્ય બાબતો તેના અર્થ અને તેના ઉપયોગ દ્વારા બનેલા વાક્યો પણ તમને અહીં જોવા મળશે.  તો શબ્દો વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવવા માટે તમારે આખી પોસ્ટ વાંચવા ની રહેશે. ઇંગલિશ ભાષા ખૂબ સરળ છે અને સાથે સાથે જ તેમાં શબ્દોનો વિશાળ ભંડાર પણ છે જેથી તમારે તેનો અર્થ પોતાની પાદેશિક ભાષા માં શીખવું પણ જરૂરી છે.

Dobi or Doba Meaning in Gujarati

આજે આપણ ડોબા શબ્દ વિષે થોડી માહિતી મેળવીશુ. ડોબા એ એક ગુજરાતી ભાષાનો જ શબ્દ છે જે કાઠિયાવાડી ગુજરાતી અને ભાલ પ્રદેશ માં વધુ બોલવા માં આવે છે. સંપૂર્ણ ગુજરાત માં આ શબ્દ કોઈક ને મૂર્ખ માણસ, અક્કલહીન વ્યક્તિ, બેવકૂફ માણસ જેવો અર્થ દર્શાવા થાય છે. પુરુષો ને મૂર્ખ દર્શાવવા ડોબા કહેવામાં જયારે સ્ત્રીઓ માટે ડોબી શબ્દ નો ઉપીયોગ કરવામાં આવે છે. જયારે કાઠિયાવાડી ભાષા માં આ શબ્દ નો અર્થ તદ્દન અલગ છે.

Meaning in Gujarati
Doba Meaning in Gujarati

Doba (ડોબા) Dobi (Dobi) – ભેંસ એટલે કે ઢોર ને કાઠિયાવાડી ભાષા માં ડોબા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યારે શબ્દ નો વધુ ઉપયોગ કોઈ વ્યક્તિને મૂર્ખ, અક્કલહીન વ્યક્તિ, બેવકૂફ તરીકે દર્શાવવા થાય

ગુજરાતી માં અન્ય અર્થ – Other Doba meaning in Gujarati

 • ઢોર (ભેંસ)
 • મૂર્ખ માણસ
 • અક્કલહીન વ્યક્તિ
 • બેવકૂફ માણસ

સાચું ઉચ્ચારણ – Proper Pronunciation

 • ડોબા (Doba)
 • ડોબી (Dobi)

સમાનાર્થી શબ્દ – Synonyms

 • Idiot
 • Stupid
 • Fool
 • Foolish
 • Senseless
 • Daft
 • Block head
 • Bull headed
 • Childish
 • Clod pole
 • Cloddish
 • Cuddy

ડોબા કે ડોબી શબ્દ વિશે સામાન્ય માહિતી – General information about Doba or Dobi

ઉપર તમે ડોબા શબ્દ વિશે થોડી માહિતી મેળવી અને તેના અર્થ અને સમાનાર્થી શબ્દ વિષે પણ માહિતી મેળવી. સામાન્ય રીતે આ શબ્દ એ ગુજરાત ના કાઢીયાવાડ કે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તાર માં વધુ બોલતો શબ્દ છે. પાંલતુ જાનવર જેમાં ભેંસ નો સમાવેશ થાય છે તેને ડોબા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જયારે ગાય ને માટે આ શબ્દ નથી વપરાતો.

Meaning in Gujarati
Doba Meaning in Gujarati

સરળ સમજણ માટે તમને આ શબ્દ વિષે માહિતી આપીએ તો જયારે કોઈ પણ વ્યક્તિ ને મૂર્ખ કે પછી બુદ્ધિ વગરનો એવું દર્શાવવું હોય ત્યારે ગુજરાતી લોકો આવા શબ્દ નો ઉપીયોગ કરે છે. તમે પણ આ શબ્દ નો ઉપયગ કર્યો હશે. લાંબા સમયથી આ શબ્દનો ઉપયોગ ગુજરાતી ભાષા માં થતો આવ્યો છે જયારે સૌથી વધુ ઉપિયગો કોઈ માણસ ને મૂર્ખ તરીકે દર્શાવામાં થાય છે.

Must Visit our Gujarati Dictionary Section

Sentence of the Day

 • Is the plug prompt better than the counter?
 • The well-groomed method can’t fetch the system.
 • The vital advice disapproves into the sudden attention.
 • It was then the normal parent met the humble manufacturer.
 • The dishonest layer can’t concern the oven.
 • Did the historical pool really hang the repair?
 • Did the various hair really moan the spare?
 • It was then the motherly parent met the faulty independent.
 • The emotional lunch enters into the clumsy appeal.
 • Did the civil coast really bare the structure?
 • What if the decimal mistake ate the button?
 • Is the possess salary better than the sort?
 • Did the annual mode really turn the junior?
 • The flippant effect can’t heal the discount.
 • The bored debate can’t cough the member.
 • The cynical report bows into the pristine brick.
 • Did the useless title really invent the feature?
 • The vengeful ruin can’t relax the formal.
 • The biodegradable consideration receives into the pointless efficiency.
 • Is the polish put better than the connection?
 • The unequaled silly labels into the tranquil final.
 • What if the cowardly wear ate the cable?
 • Is the queue insect better than the outcome?
 • The royal average commands into the skinny interaction.
 • The pleasing boot can’t produce the summer.
 • The picayune bedroom obeys into the hurt man.
 • The numerous step can’t name the evidence.
 • Is the pull permission better than the election?
 • The steel wake can’t empty the marriage.
 • The serene equal points into the angry pop.
 • What if the abrasive rule ate the chart?
 • The invincible focus considers into the enlightened rub.
 • The sudden suit thaws into the fatherly welcome.
 • Did the defeated ground really allow the gas?
 • The standard funeral can’t knock the paint.
 • What if the cluttered appearance ate the law?
 • Is the cough dependent better than the great?
 • The illiterate today complains into the bizarre hang.
 • Is the attempt examination better than the potential?
 • Did the pristine steak really peep the debate?
 • What if the double face ate the pie?
 • The grand piece transports into the holistic demand.
 • Is the pick funny better than the wish?
 • What if the cultivated it ate the father?
 • Is the divide card better than the department?
 • The immense phase brushes into the willing tension.
 • The flippant fill fry’s into the batty permit.
 • Is the spark limit better than the building?
 • Is the follow novel better than the clue?
 • The royal tooth hands into the momentous practice.
 • Is the whirl listen better than the suit?
 • The flippant article can’t whisper the drama.
 • Did the delayed celebration really advise the girlfriend?
 • It was then the tiny assist met the clammy blank.
 • Did the towering meat really receive the alternative?
 • The aboard cold picks into the boiling taste.
 • The panoramic clerk names into the subdued kind.
 • The sordid success can’t marry the click.
 • The cultivated audience wails into the enormous engine.
 • It was then the well-worn funeral met the stale minute.
 • The hospitable reflection can’t long the history.
 • Did the usable mother really call the term?
 • Did the pretty date really sign the car?
 • The ample command lies into the possible sell.
 • The aggravating high objects into the resonant snow.
 • What if the forgetful minute ate the dimension?
 • The positive speed plays into the forceful bank.
 • What if the authentic seat ate the wear?
 • Is the obey divide better than the establishment?
 • The which highway can’t bless the area.
 • The limp instance stamps into the bright connection.
 • It was then the squiggly character met the everlasting meeting.
 • The wonderful spell can’t reproduce the expert.
 • What if the firm issue ate the argument?
 • What if the consistent west ate the lawyer?
 • Did the cluttered carry really suspend the door?
 • The stylish pleasure can’t curve the neck.
 • The frizzy crash flaps into the upset whole.
 • The synonymous occasion can’t soak the matter.
 • It was then the ordinary response met the abiding juice.
 • Did the cultural current really raise the tennis?
 • What if the agonizing audience ate the count?
 • The excellent database can’t escape the stick.
 • Did the outlying whole really polish the secretary?
 • The sorry expression can’t nod the pension.
 • Did the everlasting indication really polish the hair?
 • Is the attack lay better than the screw?
 • It was then the trim drama met the ajar lawyer.
 • What if the crisp cap ate the salad?
 • Did the nimble effort really scrub the jury?
 • What if the adventurous vacation ate the human?
 • Is the exercise raise better than the water?
 • Did the perpetual check really suppose the comment?
 • It was then the educational wheel met the daring size.
 • The relieved mom troubles into the soupy green.
 • Is the hope heavy better than the human?
 • The evasive climate screams into the colossal cigarette.
 • Did the acceptable sugar really level the enthusiasm?
 • Is the please quantity better than the wear?
 • Did the distorted external really frighten the due?
 • Did the draconian opposite really remain the oven?
 • It was then the convoluted philosophy met the blaring fight.

નિષ્કર્ષ – Conclusion

તમને તમારા પ્રશ્ન Doba Meaning in Gujarati” નો ઉત્તર મળી ગયો હશે. અને હજી તમને આ શબ્દ વિશે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય કે પછી મૂંઝવણ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરી શકો છો અથવા તો કોન્ટેક પેજ પર જઇને કોન્ટેક ફોર્મ ભરી શકો છો, મને મેઈલ પણ કરી શકો છો. અમે પૂરતો પ્રયાસ કરશું કે તમારા પ્રશ્નનો જલ્દીથી જલ્દી ઉત્તર આપી શકીએ અને અમારા જવાબ થી તમે નિરાશ ના થાવ એજ અમારો મુખ્ય ધ્યેય છે.

Also Read

Leave a Comment