Download Our Android App to Get Instant Updates.

gujarati info app google play store download link

Gratitude Meaning in Gujarati (ગ્રેટિટયૂડ નો ગુજરાતી માં અર્થ) With 10 Amazing Sentence Example.

You can find here Gratitude meaning in Gujarati. It is very easy to find any words meaning in Gujarati here. Must read this article to to find your questions’ meaning in Gujarati accurate with some basic detail and get some amazing example sentences to learn more about it.

નમસ્તે રીડર,  Gujarati – English વેબસાઈટ માં તમારું સ્વાગત છે.  તમારો એક પ્રશ્ન હતો Gratitude Meaning in Gujarati તેનો જવાબ તમને અહીં મળી જશે. એટલું જ નહીં તે શબ્દ સાથે જોડાયેલી અન્ય બાબતો તેના અર્થ અને તેના ઉપયોગ દ્વારા બનેલા વાક્યો પણ તમને અહીં જોવા મળશે.  તો શબ્દો વિશે સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવવા માટે તમારે આખી પોસ્ટ વાંચવા ની રહેશે. ઇંગલિશ ભાષા ખૂબ સરળ છે અને સાથે સાથે જ તેમાં શબ્દોનો વિશાળ ભંડાર પણ છે જેથી તમારે તેનો અર્થ પોતાની પાદેશિક ભાષા માં શીખવું પણ જરૂરી છે.

Gratitude Meaning in Gujarati

આજે આપણ “ગ્રેટિટયૂડ” શબ્દ વિષે થોડી માહિતી મેળવીશુ. આ શબ્દ થોડો અઘરો શબ્દ તમે કહી શકશો કારણકે આ તમે ખુબ ઓછો સાંભળ્યો હશે અને સાથે આનો ગુજરાતી અર્થ પણ તમે કદાચ બહુ ઓછો ઉપીયોગ કર્યો હશે. આજ આ શબ્દ વિષે નીચે થોડી માહિતી મેળવશું.

Meaning in Gujarati
Gratitude Meaning in Gujarati

Gratitude (ગ્રેટિટયૂડ)– કૃતજ્ઞતા (Krutagnata)

ગુજરાતી માં અન્ય અર્થ – Other Gratitude meaning in Gujarati

 • આભાર
 • આભાર માનવો
 • ધન્યવાદ

સાચું ઉચ્ચારણ – Proper Pronunciation

 • ગ્રેટિટયૂડ (Gre-ti-tude)

સમાનાર્થી શબ્દ – Synonyms

 • Gratefulness
 • Thankfulness
 • Appreciation
 • Credit
 • Regard
 • Respect

આ શબ્દ વિશે સામાન્ય માહિતી – General information about this term

ઉપર તમે આ શબ્દ વિશે માહિતી મેળવી અને તેના અર્થ અને સમાનાર્થી શબ્દ વિષે પણ માહિતી મેળવી. તમે ભલે આ શબ્દ નો ઉપિયોગ ઇંગલિશ કે ગુજરાતી ભાષા માં ઓછો કર્યો હશે પણ આના સમાનાર્થી શબ્દ નો ઉપીયોગ તમે રોજ કરતા હશો અને ઘણી વાર સાંભળતા હશો.

Meaning in Gujarati
Gratitude Meaning in Gujarati

કોઈ પણ વાક્ય માં અથવા તો વાતચીત માં કૃતજ્ઞતા જેવો ભાવ કે વિશેષણ દર્શાવવા માટે તમે આ શબ્દ નો ઉપીયોગ ઇંગલિશ ભાષા માં કરી શકો છો. સામાન્ય રીતે ભારત માં લોકો કૃતંજ્ઞતા જેવા ભાવ દર્શાવવા આ શબ્દ ને બદલે ગ્રેટફુલનેસ જેવા શબ્દો નો વધુ ઉપીયોગ કરે છે જે આ સાહબ નો નજીક નો સમાનાર્થી શબ્દ છે.

Must Visit our Gujarati Dictionary Section

Sentence Of The Day!

 • It will be coming down the whole week.
 • He will be running until he’s too worn out to even consider moving.
 • When will he be running until?
 • At the point when you come, I will be pausing.
 • Where will you be pausing?
 • I will stare at the TV when you call tonight.
 • At the point when we show up at their home this evening, they will be pausing.
 • I will be working the entire night in the café, so kindly deal with the children.
 • I have been to Tokyo.
 • How often have you been to Tokyo?
 • She has figured out how to communicate in Russian.
 • Stacy has gotten effective.
 • How has she done it?
 • They have never eaten there.
 • You have changed to such an extent!
 • I haven’t transformed the slightest bit.
 • She hasn’t made the time yet.
 • We have seen this film multiple times.
 • I don’t accept we have met. My name is David.
 • Have you tidied up your room yet?
 • She has never been so shocked.
 • I have quite recently sold the last one.
 • If he gets there before me, ask him to wait.
 • If you don’t talk to me, talk to your psychologist.
 • If water reaches degrees, it boils.
 • She loves to play basketball.
 • Does he go to school?
 • Alex brushes her teeth twice a day She thinks he is very handsome.
 • I run every weekend.
 • We play tennis every morning.
 • Does he write an email?
 • You run to the party.
 • You have some schoolwork to do.
 • I am not a doctor.
 • Do you eat ice cream?
 • The train leaves in ten minutes.
 • If you don’t brush your teeth regularly, your teeth decays.
 • If you make a cake, you firstly break eggs.
 • Baby wakes up if we make too much noise.
 • If he is available, ask him to call me.
 • He is not someone who cares about me.
 • Do pigs like milk?
 • California is in America.
 • California is not in the United Kingdom.
 • Windows are made of glass.
 • Windows are not made of wood.
 • They are not conservatives.
 • I am not good.
 • You don’t drink milk at breakfast.
 • You are not unselfish, are you?
 • It is not a bad situation, do not worry.
 • If you throw salt to the water, it boils later.
 • Water boils at °C If you don’t get your key, you stays out.
 • My parents come home at 8 pm.
 • Do pigs like milk?
 • California is in America.
 • Penguins live in the Antarctica.
 • Nurses work in clinics and hospitals.
 • She does not play tennis.
 • Does he play tennis?
 • The train leaves every morning at 9 AM.
 • The train does not leave at 10 AM.
 • When does the train usually leave?
 • She always forgets her purse.
 • Do not talk to me like that.
 • She looks like an angel.
 • Alex works for hours every day.
 • My uncle lives with her daughter.
 • The train does not leave at AM.
 • I have no money at the moment.
 • They don’t work at weekends.
 • Do they talk a lot?
 • She is not my sister.
 • Shall we not go out?
 • Tomorrow early morning first I go to morning walk.
 • Does she drink coffee?
 • I do not like meat.
 • They go to a gallery every Saturday.
 • My sister works at the theater.
 • I don’t prefer my coffee black.
 • It usually rains every day here.
 • It smells very delicious in the kitchen.
 • My son lives in London.
 • My sisters do the ironing.
 • The world revolves around the sun.
 • They make the bed.
 • Are we friends?
 • My father always washes the cars.
 • You prefer studying to going to the parties.
 • My teacher sometimes forgets his keys.
 • I love my mum very much.
 • I like ice-cream.
 • The students wear their uniform.
 • I buy flight ticket every year for holiday.
 • It smells very delicious in the kitchen.
 • They talk too much.
 • He gets up early every day.
 • They speak English in USA.
 • We generally sing songs all together.
 • We go to a gallery every Sunday.

નિષ્કર્ષ – Conclusion

તમને તમારા પ્રશ્ન “Gratitude Meaning in Gujarati” નો ઉત્તર મળી ગયો હશે. અને હજી તમને આ શબ્દ વિશે કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય કે પછી મૂંઝવણ હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ કરી શકો છો અથવા તો કોન્ટેક પેજ પર જઇને કોન્ટેક ફોર્મ ભરી શકો છો, મને મેઈલ પણ કરી શકો છો. અમે પૂરતો પ્રયાસ કરશું કે તમારા પ્રશ્નનો જલ્દીથી જલ્દી ઉત્તર આપી શકીએ અને અમારા જવાબ થી તમે નિરાશ ના થાવ એજ અમારો મુખ્ય ધ્યેય છે.

Also Read

Leave a Comment