Download Our Android App to Get Instant Updates.

gujarati info app google play store download link

ગુજરાતી બારાક્ષરી- Gujarati Barakhadi or Barakshari

નમસ્તે મિત્રો આપ સૌ નું અમારા બ્લોગ Gujarati-English માં સ્વાગત છે. આજની આ “ગુજરાતી બારાક્ષરી- Gujarati Barakhadi or Barakshari with English and Hindi” Article માં આપણે બાળકો વિષે ગુજરાતી માં એક સરસ માહિતી મેળવવા જઇ રહ્યા છીએ. હું તમને કે વાત ચોક્કસપણે કહીશ કે આજ ગુજરાત માં બધા જ લોકો ને ઇંગલિશ મૂળાક્ષરો વિષે સંપૂર્ણ માહિતી હશે પણ ગુજરાતી કક્કો અને બારાક્ષરી બહુ ઓછા લોકો ને આવડતો હશે.

Contents show

મને પણ ખ્યાલ છે કે હાલ ના જીવન માં અંગ્રેજી ભાષા લોકો વધુ ઉપીયોગ કરી રહ્યા છે અને બાળકો પણ તેના તરફ વળી રહ્યા છે. પણ જો તમારે અંગ્રેજી ભાષા શીખવી હોય તો ગુજરાતી કક્કો ને બારાક્ષરી શીખવી પણ જરૂરી બની જાય છે, તેના દ્વારા તમે સ્પેલિંગ અને વાક્ય બનાવતા સરળતા થી શીખશો. તો ચાલો આગળ વધીએ.

આ પણ વાંચો- વર્ષાઋતુ નિબંધ- Best 3 Varsha Ritu Nibandh in Gujarati

ગુજરાતી બારાક્ષરી- Gujarati Barakhadi or Barakshari With English and Hindi Free PDF

ગુજરાતી વર્ણમાળા માં તમને સ્વર અને વ્યંજન એમ બે પ્રકાર ના વર્ણ આવે છે, જેને વિસ્તાર થી જોઈએ તો તેના નામ સ્વર અને વ્યંજન છે. સામાન્ય રીતે સ્વર એક સ્વતંત્ર અક્ષર છે, જયારે વ્યંજન સ્વર સાથે મળીને બને છે. હવે જો તમારે ગુજરાતી બારાક્ષરી શીખવી છે તો આ દર્શાવેલું સામાન્ય જ્ઞાન જરૂરી છે, જેથી તમે ચોક્કસ રીતે અને સરળતાથી શીખી શકો.

સામાન્ય રીતે સ્વર જયારે તમે બોલો તો ઉચ્ચારતી વખતે શ્વાસ ગળા, તાળવું વગેરેમાંથી અટક્યા વિના બહાર આવે છે, આને સ્વર કહે છે. જયારે વ્યંજન અક્ષરોનો ઉચ્ચાર કરતી વખતે ગળા, તાળવું વગેરેમાંથી અટકાઈ અને શ્વાસ બહાર આવે છે, જેને તમે વ્યંજન તરીકે ઓળખો છે.

barakhadi in gujarati- ગુજરાતી બારખડી
barakhadi in gujarati- ગુજરાતી બારખડી

ગુજરાતી ભાષા માં વ્યંજનોનો ઉચ્ચાર સ્વરોના મિશ્રણ ની મદદથી કરવામાં આવે છે. એટલે જ ગુજરાતી ભાષા ના વ્યાકરણ માં તમામ મૂળાક્ષરોને બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે, પ્રથમ સ્વર અને બીજા વ્યંજન. અહીં તમે થોડી સામાન્ય માહિતી મેળવી જે તમારા માટે ઉપીયોગી છે અને નીચે તમે થોડી વધુ ઊંડાણ પૂર્વક માહિતી પ્રાપ્ત થશે જે ગુજરાતી વ્યાકરણ સીખવામાં માં તમે વધુ મદદ રૂપ થશે.

આ પણ જરૂર વાંચો- ગુજરાતી કક્કો કે મૂળાક્ષર

ક થી જ્ઞ સુધી ગુજરાતી બારાક્ષરી નું કોષ્ટક- Table of Full Gujarati Barakhadi in English and Hindi Pronunciation

અંઅઃ
ई ऐ अंअः
AaAaaEEEUUEAeOAauAnAh
            
કાકિકીકુકૂકેકૈકોકૌકંકઃ
काकिकीकुकूकेकैकोकौकंकः
KaKaaKiKiKuKuuKeKaiKoKauKamKah
            
ખાખિખીખુખૂખેખૈખોખૌખંખઃ
खाखिखीखुखूखेखैखोखौखंखः
khkhakhikheekhukhookhekhaikhokhaukhamkhah
            
ગાગિગીગુગૂગેગૈગોગૌગંગઃ
गागिगीगुगूगेगैगोगौगंगः
GGaGiGeeGuGuGeGaiGoGauGamGah
            
ઘાઘિઘીઘુઘૂઘેઘૈઘોઘૌઘંઘઃ
घाघिघीघुघूघेघैघोघौघंघः
GhaGhaaGhiGhiGhuGhuGheGhaiGhoGhauGhamGhah
            
ચાચિચીચુચૂચેચૈચોચૌચંચઃ
चाचिचीचुचूचेचैचोचौचंचः
ChaChaaChiChiChuChuCheCheiChoChauChamChah
            
છાછિછીછુછૂછેછૈછોછૌછંછઃ
छाछिछीछुछूछेछैछोछौछंछः
ChhaChhaaChhiChhiChhuChuCheChhaiChhoChhauChhamChhah
            
જાજિજીજુજૂજેજૈજોજૌજંજઃ
जाजिजीजुजूजेजैजोजौजंजः
JaJaaJiJiJuJuJeJaiJoJauJamJah
            
ઝાઝિઝીઝુઝૂઝેઝૈઝોઝૌઝંઝઃ
झाझिझीझुझूझेझैझोझौझंझः
zazhazhizhizhuzhuzhezhaizhozhauzhamzhah
            
ટાટિટીટુટૂટેટૈટોટૌટં:
टाटिटीटुटूटेटैटोटौटंटः
TaTaaTiTiTuTuTeTaiToTauTamTah
            
ઠાઠિઠીઠુઠૂઠેથૈઠોઠૌઠં:
ठाठिठीठुठूठेठैठोठौठंठः
ThaThaaThiThiThuThuTheThaiThoThauThamThah
            
ડાડિડીડુડૂડેડૈડોડૌડં:
डाडिडीडुडूडेडैडोडौडंडः
DaDaaDiDiDuDuDeDaiDoDauDamDah
            
ઢાઢિઢીઢુઢૂઢેઢૈઢોઢૌઢં:
ढाढिढीढुढूढेढैढोढौढंढः
DhaDhaDhiDhiDhuDhuDheDhaiDhoDhauDhamDhah
            
ણાણિણીણુણૂણેણૈણૉણૌણંણઃ
णाणिणीणुणूणेणैणोणौणंणः
NaNaaNiNiNuNuNeNaiNoNauNamNah
            
તાતિતીતુતૂતેતૈતોતૌતંતઃ
तातितीतुतूतेतैतोतौतंतः
TaTaaTiTiTuTuTeTaiToTauTamTah
            
થાથિથીથુથૂથેથૈથોથૌથંથઃ
थाथिथीथुथूथेथैथोथौथंथः
ThaThaaThiThiThuThuTheThaiThoThauThamThah
            
દાદિદીદુદૂદેદૈદોદૌદંદઃ
दादिदीदुदूदेदैदोदौदंदः
DaDaDiDeeDuDooDeDaiDoDauDamDah
            
ધાધિધીધુધૂધેધૈધોધૌધંધઃ
धाधिधीधुधूधेधैधोधौधंधः
DhaDhaaDhiDhiDhuDhuDheDhaiDhoDhauDhamDhah
            
નાનિનીનુનૂનેનૈનોનૌનંનઃ
नानिनीनुनूनेनैनोनौनंनः
NaNaaNiNiNuNuNeNaiNoNauNanNah
            
પાપિપીપુપૂપેપૈપોપૌપંપઃ
पापिपीपुपूपेपैपोपौपंपः
PaPaaPiPiPuPuPePaiPoPauPamPah
            
ફાફિફીફુફૂફેફૈફોફૌફંફઃ
फाफिफीफुफूफेफैफोफौफंफः
FaFaaFiFiFuFuFeFaiFoFauFamFah
            
બાબિબીબુબૂબેબૈબોબૌબંબઃ
बाबिबीबुबूबेबैबोबौबंबः
BaBaaBiBiBuBuBeBaiBoBauBamBah
            
ભાભિભીભુભૂભેભૈભોભૌભંભઃ
भाभिभीभुभूभेभैभोभौभंभः
BhaBhaBhiBhiBhuBhuBheBhaiBhoBhauBhamBhah
            
મામિમીમુમૂમેમૈમોમૌમંમઃ
मामिमीमुमूमेमैमोमौमंमः
MaMaaMiMiiMuMuMeMaiMoMauMamMah
            
યાયિયીયુયૂયેયૈયોયૌયંયઃ
यायियीयुयूयेयैयोयौयंयः
YaYaaYiYiYuYuYeYaiYoYauYamYah
            
રારિરીરુરૂરેરૈરોરૌરંરઃ
रारिरीरुरूरेरैरोरौरंरः
RaRaaRiRiRuRuReRaiRoRauRamRah
            
લાલિલીલુલૂલેલૈલોલૌલંલઃ
लालिलीलुलूलेलैलोलौलंलः
LaLaaLiLiLuLuLeLaiLoLauLamLah
            
વાવિવીવુવૂવેવૈવોવૌવંવઃ
वाविवीवुवूवेवैवोवौवंवः
VVaViVeeVuVooVeVaiVoVauVamVah
            
શાશિશીશુશૂશેશૈશોશૌશંશઃ
शाशिशीशुशूशेशैशोशौशंशः
ShShaShiSheeShuShooSheShaiShoShauShamShah
            
ષાષિષીષુષૂષેષૈષોષૌષંષઃ
सासिसीसुसूसेसैसोसौसंसः
ShShaShiSheeShuShooSheShaiShoShauShamShah
            
સાસિસીસુસૂસેસૈસોસૌસંસઃ
षाषिषीषुषूषेषैषोषौषंषः
SSaSiSeeSuSooSeSaiSoSauSamSah
            
હાહિહીહુહૂહેહૈહોહૌહંહઃ
हाहिहीहुहूहेहैहोहौहंहः
HHaHiHeeHuHooHeHaiHoHauHamHah
            
ળાળિળીળુળૂળેળૈળોળૌળંળઃ
ळाळिळीळुळूळेळैळोळौळंळः
LLaLiLeeLuLooLeLaiLoLauLamlah
            
ક્ષક્ષાક્ષિક્ષીક્ષુક્ષૂક્ષેક્ષૈક્ષોક્ષૌક્ષંક્ષઃ
क्षक्षाक्षिक्षीक्षुक्षूक्षेक्षैक्षोक्षौक्षंक्षः
KshaKshaaKshiKshiKshuKshuKsheKshaiKshoKshauKshamKsaha
            
જ્ઞજ્ઞાજ્ઞિજ્ઞીજ્ઞુજ્ઞૂજ્ઞેજ્ઞૈજ્ઞોજ્ઞૌજ્ઞંજ્ઞઃ
ज्ञज्ञाज्ञिज्ञीज्ञुज्ञूज्ञेज्ञैज्ञोज्ञौज्ञंज्ञः
GnaGnaaGniGniGnuGnuGneGnaiGnoGnauGnamGnah

ગુજરાતી બારાક્ષરી (Barakhadi) શીખવા માટે તમારે મૂળાક્ષર એટલે કે કક્કો શીખવો જરૂરી છે. જ્યાં તમારે સ્વર અને વ્યંજન ના ક્રમ અને ઉચ્ચારણ કરતા શીખવાનું છે. જો તમે આ શીખી ગયા તો તમને બારાખડી સીખવામાં માં ખુબ સરળતા રહેશે અને તમારે ગોખવાની જરૂર નહિ પડે.

ગુજરાતી બારાક્ષરી ચાર્ટ ખરીદવા- અહીં ક્લિક કરો

Gujarati Barakhadi With Picture in English and Hindi (બારાક્ષરી ના ફોટો)

ગુજરાતી બારાક્ષરી- gujarati barakhadi 1
ગુજરાતી બારાક્ષરી- gujarati barakhadi 2
ગુજરાતી બારાક્ષરી- gujarati barakhadi 3
ગુજરાતી બારાક્ષરી- gujarati barakhadi 4

આ પણ વાંચો- 12 મહિના ના નામ ગુજરાતી અને ઇંગ્લીશમાં (Months Names in English and Gujarati)

Gujarati Barakhadi PDF Download (ગુજરાતી બારાક્ષરી પીડીએફ)

તમને ઉપર ત્રણ સુંદર નિબંધ દેખાશે જો તમારે આ બધા નિબંધ PDF ફાઈલ માં જોતા હોય તો નીચે ના બટન પર કરો, જ્યાં તમારા માટે PDF ફાઈલ અપલોડ કરેલી છે. અન્ય રીતે જો તમે Google Chrome બ્રાઉઝર નો ઉપીયોગ કરી અને તમે જાતે જ આ article ને PDF માં કન્વર્ટ કરી શકો છો. તમને નીચે આ કામ કઈ રીતે કરવું તેના સરળ પગલાં આપેલા છે.

 • વિકલ્પ અથવા 3 ડોટ પર ટેપ કરો, જે ઉપરના જમણા ખૂણે છે.
 • તમે ચોક્કસ પૃષ્ઠ માટે PDF બનાવી શકો છો
 • Ctrl + P દબાવો અથવા પ્રિન્ટ પર ક્લિક કરો
 • ફાઇલ સેવ ડેસ્ટિનેશન સેટ કરો
 • સેવ બટન પર ક્લિક કરો
 • PDF તરીકે સાચવો
 • થઈ ગયું!

ગુજરાતી કક્કો or મૂળાક્ષર ઉચ્ચારણ સાથે (Gujarati Alphabet With Pronunciation)

કોઈપણ ભાષા શીખવા માટે, તમારે તે ભાષાના મૂળાક્ષરો જાણવાની જરૂર છે. જો તમે પહેલા ગુજરાતી કક્કો અથવા મૂળાક્ષરો શીખો તો જ તમે ભાષા વિશે વધુ જાણી શકશો અને તમે ગુજરાતી ભાષા શીખી શકશો. ગુજરાતી કક્કો અથવા મૂળાક્ષરોને મુખ્યત્વે બે વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે, જેમાં પ્રથમ ગુજરાતી સ્વર અને પછી વ્યંજન હોય છે.

તમે કદાચ જાણો છો કે અક્ષરો કોઈપણ ભાષામાં સ્વરો અને વ્યંજન એક ધ્વનિ એટલે કે આવાજ છે. સ્વરો એ મોટા અવાજો છે જે દરેક ઉચ્ચારનું કેન્દ્ર બનાવે છે અને વ્યંજનો તેમને અલગ પાડે છે. અ, આ, ઇ, ઈ વગેરે અક્ષરો મુખ્યત્વે જોડણી વ્યંજનો માટે વપરાય છે. A અને O અક્ષરોનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે સ્વરોની જોડણી માટે થાય છે અને ઇ, ઈ, એ જેવા અક્ષરોની જોડણીનો ઉપયોગ સ્વરો અને વ્યંજન બંનેનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી જોડણી તરીકે થાય છે.

ગુજરાતી સ્વર સૂચિ (Gujarati Vowels List)

vowels list in gujarati alphabets
vowels list in gujarati alphabets
Noગુજરાતી સ્વરIn HindiIn English
1 (અવતાર)a
2 (આકાશ)a/aa
3 (ઇટ)i
4 (ઈંડુ)i
5 (ઉંદર)u
6 (ઊંટ)u
7 (ઋષિ)ru
8 (એકમ)ए ae
9 (ઐરાવત)ai
10 (ઑગસ્ટ)o
11 (ઔરત)au
12અં (અંબાર)अंam
13અઃअःaha

ક, ખ, ગ ગુજરાતી વ્યંજન સૂચિ (Gujarati Consonants List)

મૂળાક્ષરોના અક્ષરો જે સામાન્ય રીતે વ્યંજન ધ્વનિને રજૂ કરે છે તે જોઈએ તો ક, ખ, ગ, જ, સ, ર વગેરે છે, બધા વ્યંજન ની સૂચિ તમને નીચે જોવા મળશે.

consonants list in gujarati alphabets
consonants list in gujarati alphabets
Noગુજરાતી વ્યંજનIn HindiIn English
1 (કમળ)ka
2 (ખટારો)kha
3 (ગુલાબ)ga
4 (ઘર)gha
5 (ચકલી)cha
6 (છત્રી)chha
7 (જમરૂખ)ja
8 (ઝરણું)jha
9 (ટમેટું)ta
10 (ઠળિયો)tha
11 (ડમરુ)da
12 (ઢગલો)dha
13 (બાણ)ana
14 (તલવાર)ta
15 (થડ)tha
16 (દર)da
17 (ધજા)dha
18 (નગારું)n
19 (પલંગ)pa
20 (ફાનસ)fa
21 (બસ)ba
22 (ભમરો)bha
23 (મકાન)ma
24 (યજ્ઞ)ya
25 (રથ)ra
26 (લસણ)la
27 (વટાણા)va
28 (શરબત)sha
29 (સફરજન)sa
30 (ષટ્કોણ)sha
31 (હરણ)ha
32 (હળ)अलala
33ક્ષ (ક્ષતિ)क्षksha
34જ્ઞ (જ્ઞાતિ)ग्नgna

આ પણ વાંચો- સાત વાર ના નામ ગુજરાતી અને ઇંગ્લીશમાં (7 Var Na Naam)

Other useful information about Gujarati Barakhadi (ગુજરાતી બારાક્ષરી વિષે અન્ય ઉપીયોગી માહિતી)

ગુજરાતી મૂળાક્ષરના 13 સ્વર અને 34 વ્યંજન અક્ષરો શીખવા તમારા માટે ખુબ ઉપીયોગી સાબિત થશે, કે તે સરળ વાત ચિત અને નવા નવા શબ્દો શીખવામાં તમને જરૂર મદદ કરતાં વધુ કરે છે. જેમ કે જીવનભર આપણી ભાષા અને સંચારનો આધાર બની ને રહે છે. આપણી બોલાતી ભાષાના પાયા તરીકે મૂળાક્ષરો શીખવાથી આપણને અક્ષરો અને શબ્દોનો ઉચ્ચાર કેવી રીતે થાય છે, ભાષામાં કેવી રીતે વિચારવું અને તે ભાષામાં જોડણી કેવી રીતે કરવી તે જાણવાનો ફાયદો મળે છે.

useful information about gujarati barakhadi
useful information about gujarati barakhadi

મૂળાક્ષરની વ્યાખ્યા

ઔપચારિક રીતે વ્યાખ્યાયિત, મૂળાક્ષરો એ નિશ્ચિત ક્રમમાં અક્ષરો અથવા પ્રતીકોનો સમૂહ છે જેનો ઉપયોગ ભાષાના વાણી અવાજોના મૂળભૂત સમૂહને રજૂ કરવા માટે થાય છે, આ શબ્દોનો અર્થ નથી. મૂળાક્ષરોને તેમાં વિભાજિત કરી શકાય છે, જે સ્વરો અને વ્યંજનોને વ્યક્તિગત રીતે રજૂ કરે છે. વ્યક્તિગત અક્ષરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને, વિવિધ પ્રકારના મૂળાક્ષરો અક્ષરોની સંખ્યા ઘટાડી શકે છે, એક ભાષા સરળ, કાર્યક્ષમ સિસ્ટમેટિક બનાવે છે.

ગ્રીક લોકોની મહાન સિદ્ધિ એ એક મૂળાક્ષર બનાવવું હતું જે વ્યંજન ધ્વનિ ઉપરાંત સ્વર અવાજોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. આનાથી રોમનો દ્વારા અનુકૂલિત ઉપયોગી ભાષા અને લેખન પ્રણાલી પૂરી પાડવામાં આવી. જેમ જેમ રોમનોએ તેમના સામ્રાજ્યનો વિસ્તાર કર્યો તેમ, મૂળાક્ષરો તેની સાથે ગયા, જે હાલના અંગ્રેજી મૂળાક્ષરો અને તેના 26 અક્ષરોનો આધાર બનાવે છે.

શા માટે તે મહત્વપૂર્ણ છે?

મૌખિક સંચાર એ પાયો છે જેમાંથી આપણે ભાષા બનાવી છે. મૂળાક્ષરો પહેલા, સ્મૃતિ લેખિત પ્રતીકોને બદલે લય અને ધ્વનિ દ્વારા પ્રેરિત કરવામાં આવતી હતી. મૂળાક્ષરોની ઔપચારિક પ્રણાલીની રચના અને પ્રસાર સાથે, માણસો વાર્તા કહેવા માટે માત્ર અવાજ કરતાં વધુ પર આધાર રાખી શકે છે. તેઓ તેને જોઈ અને લખી શકે છે. મૂળાક્ષરો અવાજોનો શાબ્દિક આકાર બની ગયો.

આ વિભાવનાઓ મૂળાક્ષરોના સિદ્ધાંત માટેનો આધાર છે, આ વિચાર કે અક્ષરો અને અક્ષરોની પેટર્ન બોલાતી ભાષાના અવાજોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. લેખિત મૂળાક્ષરોના ઉપયોગથી, બાળકો એ શીખવામાં વધુ સારી રીતે સક્ષમ છે કે ધ્વનિ અને અક્ષરો વચ્ચે અનુમાનિત સંબંધો છે, જે તેમની ભાષા વાંચવાની, લખવાની અને સારી રીતે બોલવાની ક્ષમતાને પ્રોત્સાહિત કરે છે.

એકવાર આપણે ભાષા બોલવામાં અને લખવામાં નિપુણતા મેળવી લીધા પછી, વાતચીત કરવાની શક્યતાઓ અનંત છે. અમે અમારી લાગણીઓ, વિચારો, હકીકતો અને યાદોને વધુ સરળતા અને સચોટતા સાથે શેર કરી શકીએ છીએ. આજના સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મની નિર્વિવાદ સફળતાનો વિચાર કરો. મૂળાક્ષરો વિના શું ગુગલ, ફેસબુક, ટ્વિટર, ઇન્સ્ટાગ્રામ અસ્તિત્વમાં હોત?

FAQ

બારાખડી શીખવી કેમ જરૂરી છે?

આ શીખ્યા વગર તમે કદાચ ગુજરાતી બોલી તો શકશો, પણ લખવામાં તમને ખુબ મુશ્કેલી પડશે. કોઈ પણ ભાષાના આલ્ફાબેટ સીખવાથી તમે કોઈ પણ સંદેશા વ્યવહાર અને વાતચીત સરળતા થી કરી શકો છો. સામાન્ય ભાષામાં કહીયે તો આ એક પાયા નું જ્ઞાન છે, જે તમામ બાળકો માટે ખુબ જરૂરી છે.

બારાક્ષરી શીખવા કક્કો શીખવો જરૂરી છે?

હા, જો તમને કક્કો જ નથી આવડતો તો તમે બારાક્ષરી કઈ રીતે શીખી શકશો? મુલક્ષારના જ્ઞાન થી આ કામ તમારા માટે ખુબ સરળ બની જશે, પછી તમારે ફક્ત માત્રાનો ક્રમ યાદ રાખવાની જરૂર રહેશે.

How to learn Gujarati Barakhadi English?

You can learn the Barakhadi in English through the chart shown here, but before doing this you need to know the English and Gujarati alphabets.

How to learn Gujarati barakhadi?

First you have to know the Gujarati vowel and consonant, then you can learn the barakhadi easily. If you look closely you will notice that all these letters come in the same order. This task becomes much easier once the sequence is memorized.

How to get Gujarati barakhadi book?

You can easily find such a book at your nearest bookstore, or you can order the book online.

How to learn Gujarati barakhadi in Hindi?

You can learn this thing easily in Hindi through the chart shown here, but before doing this you need to know the Gujarati and Hindi alphabets.

ગુજરાતી બારાક્ષરી શીખવા માટેનો શ્રેષ્ઠ વિડિઓ (Best Videos to Learn Gujarati Barakshari)

Disclaimer

અહીં અમારાથી માહિતી આપવામાં કે ટાઈપિંગ કરવામાં કોઈ ભૂલ થઇ શકી હોઈ છે. આ બદલ અમે માફી માંગીએ છીએ અને આવી કોઈ પણ ભૂલ જણાય તો નીચે કોમેન્ટ કરવા વિનંતી, જેથી અમે સુધારો કરી શકીએ. અહીં મુલાકાત લેવા બદલ આભાર.

Summary

આશા રાખું છું તમને પોસ્ટ “ગુજરાતી બારાક્ષરી- Full Gujarati Barakhadi or Barakshari with English and Hindi” માં તમારા પ્રશ્ન નો સચોટ જવાબ મળી ગયો હશે. આવીજ અવનવી માહિતી માટે અમારા બ્લોગ ગુજરાતી ઇંગલિશ ની મુલાકાત લેતા રહો અને અન્ય માહિતી તમારે ગુજરાતી ભાષા માં જોઈતી હોય તો અમને મેલ કરી શકો છો. આવીજ અવનવી માહિતી માટે અમારા બ્લોગ ની મુલાકાત લેતા રહો અને અમને Facebook, Instagram, Twitter and Sharechat પર ફોલો કરવાનું ના ભૂલશો.

Leave a Comment