Download Our Android App to Get Instant Updates.

gujarati info app google play store download link

201+ ગુજરાતી તળપદા શબ્દો (Gujarati Talpada Shabdo)

અમારા બ્લોગ ગુજરાતી અંગ્રેજીમાં આપ સૌ નું સ્વાગત છે. આજે આપણે ગુજરાતી ભાષા સંબંધિત ઉપયોગી માહિતી જોવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનું નામ છે, “201+ ગુજરાતી તળપદા શબ્દો (Gujarati Talpada Shabdo).” આવા તળપદા શબ્દો આપણી ભાષા માં ખુબ વધુ પ્રચલિત છે અને રોજ ની સામાન્ય વાતચીત માં પણ આપણે ઉપીયોગ કરતા હોયીએ છીએ. આ સિવાય કાઠિયાવાડી અને સૌરાષ્ટ્ર માં આવા શબ્દો ગુજરાતી ભાષા માં વધુ પ્રમાણ માં ઉપીયોગ માં લેવામાં આવે છે.

જો તમે કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા છો અથવા તમે કોઈ પણ ધોરણ માં અભ્યાસ કરી રહ્યા છો, તો આવા શબ્દો તમારા માટે વધુ ઉપયોગી બની શકે છે. અહીં અમે તમને 200 થી વધુ ઉદાહરણ શબ્દો અને તેના અર્થ આપવામાં આવ્યા છે, જે આજે તમામ વિદ્યાર્થીઓ માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.

ગુજરાતી ભાષામાં આ વિષય નાનો હોવા છતાં ખુબ મહત્વ ધરાવે છે. તમે કોઈ પણ ધોરણ માં ભણતા હોય ત્યારે આવા શબ્દો ગુજરાતી પાઠ કે કવિતાઓ માં વારં વાર આવતા હોય છે. ભવિષ્ય માં પણ જો તમને ગુજરાતી ભાષા વિષે વધુ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો ગુજરાતી વ્યાકરણ માં આ વિષય તમારા માટે મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે.

Also Read- 1000+ Gujarati Smanarthi Shabd Dictionary and PDF, Amazing Gujarati Synonyms List

પ્રચલિત ગુજરાતી તળપદા શબ્દો (Popular Gujarati Talpada Shabdo)

 • વિપદ – વિપત્તિ
 • દોથો – ખોબો
 • વાવડો – વાચારો
 • વરતવું – ઓળખવું
 • પુનઈ – પુણ્ય
 • ગોજ – પાપ
 • બેરી – પત્ની
 • ખમવું – સહન કરવું
 • નિહાકો – નિસાસો
 • ભોગાવો – ખાડો
 • ખૂંદવું – કચરવું
 • ભગતિ – ભક્તિ
 • ભાળે – જુએ
 • વાંઢો – કુવારો
 • આળ – આરોપ
 • લગન – લગની
 • ગવન – સાલ્લો
 • અતારે – અત્યારે
Gujarati Talpada Shabdo ગુજરાતી તળપદા શબ્દો 1
Gujarati Talpada Shabdo ગુજરાતી તળપદા શબ્દો 1
 • લાધવું – પ્રાત થવું
 • જૂતી – ખાસડું
 • ઊની – ગરમ
 • છણુંવણું – છિજ્ઞભિન્ઞ
 • છાનું – ગુપ્ત
 • ગા – ગાય
 • હાલરું – ટોળું
 • મેળે – જાતે
 • ચલેશ – ચાલે છે
 • બૂઢો – વૃદ્ધ
 • મુલક – પ્રદેશ
 • આબોકાર – આવકાર
 • ભળકડે – સવારે
 • મ્હારા – મારા
 • ખાસ્સા – પુષ્કળ
 • ખટ -ષટ્‌
 • પેઠે – જેમ
 • પ્રાગડ – સવાર
 • તેહ- તે
 • પિયારું – પારકું
 • મેલ્યાં – મૂક્યાં
 • વાલેશરી – ચાહક
 • અરધપરધા – અર્ધું
 • ફાંટ -ખોબો
 • ઓચ્છવ – ઉત્સવ
 • ઠારવું – તૃપ્ત કરવું
 • કોક – કોઈક
 • ચાગાચૂંગું – બેવકૂફ
 • ઓતર – ઉત્તર
 • હાપ – સાપ
 • આગલું – આગળનું
 • પછવાડે – પાછળ
 • વેણ – શબ્દ
 • રૂંવે – રૂવાડે
 • નોધારી – નિરાધાર
 • અતિશે – આંતિશય
 • ભો – ભય
 • કમકમા – ધ્રુજારી
 • હેડો – ચાલો
 • ભણી – તરફ
 • ભાય – ભાઈ
 • પરમાણ – પ્રમાણ
 • ગટકૂડું – નાની માટલી
 • ડોળી – ફળ
 • ફોડ – સ્પષ્ટતા
 • માળું – વહાલમાં (માળું બેટું) નામ
 • પોક – બૂમ
 • સંકલપ – સંકલ્પ
 • જાતરા – જાત્રા
 • નયણું – નેન
 • ખલેલ – અડચણ, હરકત
 • જનમી – જન્મી
 • મોખ – અનુકૂળતા
 • પાંગળું – પંગુ
 • છાક – નશો
 • રાસ – મેળ
 • વારી – ક્રમ, વારો
 • સરગ – સ્વર્ગ
 • ભોંય – તળિયું
 • પોર – પ્રહર
 • ગલઢેરાં – ઘરડાં
 • વરહ – વર્ષ
 • સાખે – સાક્ષીએ
 • લાંક – મરોડ
 • ચાંદો – ચંદ્ર
 • કુણ – કોણ
 • લૂઢકવું – ગબડવું
 • વખ – વિષ, ઝેર
 • ગરવાઈ – ગોરવ
 • દીઠું – જોયું
Gujarati Talpada Shabdo ગુજરાતી તળપદા શબ્દો 2
Gujarati Talpada Shabdo ગુજરાતી તળપદા શબ્દો 2
 • બરડો – પીઠ
 • સમાણું – સરખું
 • મેજબાન – યજમાન
 • તિરમલ – નિમળ
 • અજુગતું – અયોગ્ય
 • અચિરજ – અચરજ
 • રખોપું – રક્ષણ
 • તીરથ – તીર્થ
 • ધૂમ – ધૂમાડો
 • બાઈ- સ્ત્રી
 • ઝાઝા – પુષ્કળ
 • મુડદું – મડદુ, શબ
 • જોગી – યોગી
 • પડતપે – તડકામાં
 • તંઈ – તો પછી
 • અઢેલીને – અડીને
 • ફંદ – જાળ
 • ઠાઠમાઠ – વેભવ
 • ટાઢ – ઠંડી
 • પેઠી – પ્રવેશી
 • ઓળો – છાયા
 • જોસ્સો -જુસ્સો
 • દૂઝવું – ઝરવું
 • આલ – આપ
 • ઝોળી – ઝૂલતી થેલી
 • બચ્ચું – બાળક
 • ધધૂડો – ધોધ
 • સોસરવું – આરપાર
 • કહેય – કહે
 • માહી -માં
 • વેળા – સમય
 • લોદો – લોચો
 • ચેહ – ચિતા
 • ખાબકવું – ત્રાટકવું
 • પોરી – છોકરી
 • ઓરું – નજીક
 • માડું -માણસ
 • વીશવાસ – વિશ્વાસ
 • ગોપીઉં – ગોપીઓ
 • ધન – ધન – ધન્ય ધન્ય
 • માણહ – માણસ
 • મૉર – આગળ
 • કાં – કેમ
 • કને – પાસે
 • ફોરણું – નસકોરું
 • પરે – ઉપરે
 • હેટાણું – ખરીદી
 • પંગત – હાર
 • વડેરાં – મોટેરાં
 • હબ – રીત
 • ભગત – ભક્ત
 • ડોહો – ડોસો
 • છીપવું – સંતોષાવું
 • સંધુય – બધુંય
 • ઔઓંમ – આ રીતે
 • બેત – નેતરની લાકડી
 • બકાલું – શાકભાજી
Gujarati Talpada Shabdo ગુજરાતી તળપદા શબ્દો 3
Gujarati Talpada Shabdo ગુજરાતી તળપદા શબ્દો 3
 • ભેસાબ – ભાઈસાહેબ
 • નવાણ – જળાશય
 • સિકલ – ચહેરો
 • વિકલપ – વિકલ્પ
 • કરમ – કર્મ
 • હિમારી – તમારી
 • મગતરાં – મચ્છર
 • પ્રથમી – પૃથ્વી
 • પરમાણે – પ્રમાણે
 • કાજ – કાર્ય
 • સંતોરો – ઝંઝટ
 • ઓરું – નજીક
 • ઝાંઝરિયા – આભૂષણ
 • પેજ – ઘેશ
 • તેણ – ત્રણ
 • કે વારે ? – ક્યારે
 • છેક – અંત
 • પૂરણ – પૂર્ણ
 • કરડાકી – કટાક્ષ
 • વાંહે -પાછળ
 • રગ – નસ
 • જુક્તિ – યુક્તિ
 • માલેક – માલિક
 • કે’જો – કહેજો
 • વા’લો – વહાલો
 • બાપડા – બિચારા
 • ખોળવું – શોધવું
 • દુદ – મોટું પેટ
 • સમશાન – સ્મશાન
 • મૂરખ – મૂર્ખ
 • ઉતારણ – ઉતારવું
 • પદારથ – પદાર્થ
 • વાસ – વસવાટ
 • શેહ – છાપ, દાબ
 • તાનમાં – ગેલમાં
 • આણીપા – આ બાજુ
 • ચૂધડો – કંજૂસ
 • આપદા – મુશ્કેલી
 • નો રહ – ના રહે
 • કંડતલ – નકામી કૂથલી
 • વાઢવું – કાપવું
 • રવરવતું – ચચરતું
 • હરવર – સ્મરણ
 • નોતરું – આમંત્રણ
 • તિમાણું – લાચાર
 • આસ્તે – ધીરે
 • સાંજુકાં – સાંજે
 • લૂગડાં – કપડાં
 • જગન – યજ્ઞ
 • પાય -પગ
 • આણવું – લાવવું
 • કળજગ – કળિયુગ
 • દરશની – દર્શનની
 • કૂથલી – નિદા
 • અનંભે – નિર્ભય
 • કરિયાં – કર્યા
 • લઠ્ઠટ – લાઠી
 • બહેડો – કાદવકીચડ
 • ફક – તફાવત
 • દહાડા – દિવસ
 • હરખ – હર્ષ
 • આપ’પા – આ બાજુ
 • અધમણ – અધધોમણ
 • કો – કોઈ
 • આવરદા – આયુષ્ય
 • ભળકડે – સવારે
 • બવ – બહુ
 • ચંત્યા – ચિંતા
 • વચનું – વચનો
 • ભાગ – ભાગ્ય
 • દખણ – દક્ષિણ
 • પરાણે – માંડમાંડ
 • દન – દિવસ
 • ભરમાંડ – બ્રહ્માંડ
 • બૂતાં – તાકાત
 • જડાવવું – સજ્જડ
 • વટે – પસાર કરે
 • દાબડો – ડબો
 • ખાટ – હિંડોળાખાટ
 • ક્યમ – કેમ
 • હડફ – એકાએક
 • વેગળો – અલગ
 • નઠારી – અયોગ્ય
 • જેહ – જે
 • તામ સલવટ – કરચલી
 • નેન – નયન
 • બુન – બહેન
 • ધીખું – ધગધગું
 • પા – બાજુ
 • રડું – સારું
 • અડાળી – રકાબી
 • પૂગે – પહોચે
 • એકલડો – એકલો, જાતે જ
 • આઈ-મા
 • વેળા – સમય
 • મોખ – અનુકૂળતા

ગુજરાતી તળપદા શબ્દો PDF (Gujarati Talpada Shabdo PDF File)

જો તમારે આવીજ મજેદાર તળપદા શબ્દો ના 300 થી વધુ ઉદાહરણ PDF ફાઈલ માં જોઈતા હોય તો નીચે તમને Google Drive Document ની એક લિંક આપવામાં આવી છે. તેની ઉપર ક્લિક કરી અને તમે આ PDF ફાઈલે ને ઓનલાઈન વાંચવા તમારી Google Drive માં Save કરી શકો છો. અથવા જો તમારે આ ડોક્યુમેન્ટ ફાઈલ offline વાંચવી હોય અથવા તમારા ફોન કે કમ્પ્યુટર માં સાચવી રાખવી હોય તો તમે આસાની થી Download કરી શકો છો.

Video

Summary

I hope 100+ Popular Gujarati Kahevat (ગુજરાતી કહેવત) article will prove useful for you and all readers like it very much. Keep visiting our blog Gujarati- English for such useful information updates and don’t forget to follow us on social media like Facebook, Twitter and Instagram.

Leave a Comment